Skip to main content

Codi ètic

1.- Bona Fe.

Actuarem sempre de bona fe i en defensa dels interessos dels nostres clients, guardant fidelitat, però tractant de manera justa a totes les parts d’una transacció.

2.- Veracitat.

Sempre donarem informació real i veraç en la nostra publicitat i presentacions, i en cap manera equivocarem ni crearem confusió en el públic.

No equivocarem, ni crearem confusió a un comprador, venedor, professional immobiliari o qualsevol altra de les parts d’una transacció, ni utilitzarem cap procediment fraudulent o enganyós en l’exercici del nostre treball.

Evitarem la exageració, el falsejament o la tergiversació dels fets relevants relatius a una propietat o transacció.

3.- Obligacions amb els clients.

No actuarem sense encàrrec previ dels nostres clients i sempre actuarem d’acord amb la legislació vigent.

4.- Igualtat.

por motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5.- Qualitat.

Proporcionarem com a mínim el nivell de servei habitualment esperat pel públic en el seu tracte amb un professional immobiliari. Mai aconsellarem sobre assumptes que siguin més enllà de la nostra experiència professional.

Recomanarem als nostres clients que rebin consell legal quan la defensa dels seus interessos així ho requereixi.

6.- Lleialtat.

No recomanarem o suggerirem a un client l’ús dels serveis d’altres organitzacions o companyies en la que tinguem interessos financers, sense revelar aquest fet en el moment d’aquestes recomanacions o suggeriments.

7.- Autocontractació.

No adquirirem una participació ni comprarem per a nosaltres o per a algun membre de la nostra família, societat o qualsevol entitat en la que tinguem un interès directe, una propietat captada per nosaltres mateixos, sense donar a conèixer clarament aquesta situació al venedor i sense contar amb la seva autorització, respectant en tot moment un preu just de l’esmentada propietat.

Igualment, en la venda d’un immoble de la nostra propietat o en el que tinguem interessos creats, revelarem aquests fets al comprador.

8.- Ofertes.

Fins el tancament d’una transacció lliurarem totes les ofertes de compra als venedors tant aviat com ens sigui possible i de forma objectiva i imparcial.

9.- Documentació d’operacions.

Sempre que sigui possible, ens assegurarem que totes les obligacions monetàries o financeres, i tots els compromisos respecte de les transaccions immobiliàries seran realitzades per escrit, manifestant l’acord exacte entre les parts.

En el moment en que qualsevol de les parts de la transacció signi o visi qualsevol document, ens assegurarem que l’esmentada part rebi una còpia del documento signat o visat.

10.- Fixació de honoraris.

Informarem als nostres clients dels nostres honoraris per la gestió que realitzem i l’import serà equitatiu.

No acceptarem remuneració per més d’una de les parts en la transacció sense el total coneixement de totes les parts.

Segons la nostra política de transparència de preus cobrem uns honoraris pels nostres serveis, per això, mai elevarem artificialment el preu d’un immoble per a ocultar els honoraris pels esmentats serveis.

11.- Recepció de quantitats.

Sempre expedirem un rebut o justificant per les quantitats que rebem, i expressarem en el document totes les circumstàncies que motivin la percepció.

Custodiarem les quantitats lliurades amb la major diligència.

Totes las quantitats que rebem dels nostres clients, lliurades provisionalment i destinades a garantir la consecució de qualsevol operació d’intermediació, les ingressarem en un compte bancari, amb la finalitat única de recollir els diners lliurats en el concepte anteriorment esmentat, on romandrà fins el bon fi o la finalització de l’operació en que haguem intervingut.